Programi Internacional i Karrierës - Aplikimi Online 

Rreth Programit : Programi Internacional i Karrierës


Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Kolegjit Heimerer dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit. Me firmosje të aplkacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e “Kolegji Heimerer”. Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.

Hereby I declare that all the information given in this application is full and true. I accept that all
submitted application documents will become the property of Heimerer College and cannot be returned
before graduation. With the signing of the application I agree that I will respect all the regulations and
procedures of Heimerer College. Discretion of personal data is secured according to the law of data protection.
* indicates required
Per Kosoven ju lutem perzgjidhni "Albania"
Kosove, Maqedoni, Gjermani
Shqiptar, Turk, Boshnjak, Rome etj...
Niveli i njohurive të gjuhës Gjermane / Level of German Language
Email Marketing Powered by Mailchimp