Aplikimi Online 

Kolegji Heimerer shpall aplikimin e studentëve për vitin e ri akademik 2018-2019. 


Deklaroj se informatat që i kam shënuar në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Pranoj që dokumentet përcjellëse për aplikim të bëhen pronë e Universitetit dhe se nuk mund të më kthehen para diplomimit. Me firmosje të aplkacionit pajtohem t’i respektoj rregullat dhe procedurat e “Kolegji Heimerer”. Diskrecioni i të dhënave personale ruhet sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave.
* indicates required
Kosove, Maqedoni, Gjermani
Shqiptar, Turk, Boshnjak, Romë, Ashkali, Egjiptas, Goran, Tjetër...
English, German, etj
Email Marketing Powered by Mailchimp